• BIP

Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
CSD DWLiOP

ZARYS HISTORII CENTRALNEGO STANOWISKA DOWODZENIA DOWÓDCY WLiOP


Po II Wojnie Światowej sformowanie Centralnego Stanowiska Dowodzenia było fragmentem szerszych działań mających na celu doskonalenie metod prowadzenia operacji w przestrzeni powietrznej. Praca ta doprowadziła do wydzielenia nowego rodzaju sił zbrojnych, przeznaczonego do skutecznego wykorzystania różnych rodzajów wojsk podczas prowadzenia działań bojowych w trzecim wymiarze. W efekcie z Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju wyłoniły się Wojska Obrony Powietrznej Kraju.

Dążono również do utworzenia sprawnego ośrodka zdolnego do przyjmowania, opracowania i odwzorowania sytuacji dla potrzeb zespołów kierujących obroną powietrzną. W celu zorganizowania efektywnego systemu dowodzenia i kierowania obroną przeciwlotniczą jesienią 1949 r. rozpoczęto formowanie Głównego Posterunku Obserwacyjno - Meldunkowego, który stał się zalążkiem przyszłego CSD.
Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 1954 r., utworzono Centralne Stanowisko Dowodzenia DWLiOP.
CSD od początku istnienia zdecydowanie różniło się od innych oddziałów i związków taktycznych Wojska Polskiego, przede wszystkim pod względem przeznaczenia w systemie obrony powietrznej. Przez ponad półwiecze swej działalności spełniało nadrzędną rolę w stosunku do wszystkich stanowisk dowodzenia, oddziałów i związków taktycznych działających w systemie obrony powietrznej kraju.
Przez cały okres swego funkcjonowania jednostka ulegała wielu przeobrażeniom. Lata 70. i 80., to początek ciągłej modernizacji i doskonalenia struktur jednostki w kierunku pełnej automatyzacji procesu dowodzenia.
Lata 90. XX wieku to okres transformacji i restrukturyzacji Sił Zbrojnych RP. Nie uniknęło przemian również Centralne Stanowisko Dowodzenia, które przeszło w tym czasie wiele przeobrażeń strukturalnych i organizacyjnych. Ewolucyjnym zmianom uległy także sposoby pozyskiwania i przekazywania informacji o sytuacji powietrznej. Dokonujące się przeobrażenia przyspieszyły przyjęcie Polski w poczet pełnoprawnych członków NATO.
W ślad za wstąpieniem Polski do NATO zmieniły się także zadania CSD. Priorytet w działalności służbowej zyskały obszary m.in. dostosowania procedur działania do struktur NATO, modernizacja i przezbrojenie sprzętu przeciwlotniczego oraz środków dowodzenia i łączności. Zaistniała sytuacja wymagała pilnego dokonania zmian zarówno organizacyjnych, jak i funkcjonalnych Centralnego Stanowiska Dowodzenia.

10 czerwca 1995 r., w rocznicę powstania jednostki, CSD otrzymało nowy sztandar – dar społeczności miastaWarszawy.
 Od chwili wejścia Polski do NATO, CSD stało się ważnym elementem systemu dowodzenia lotnictwem oraz obroną powietrzną zarówno w systemie narodowym, jak i w ramach Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej (NATINADS). CSD jako jedna z pierwszych jednostek Wojska Polskiego osiągnęła pełną integrację działania z NATO.
W ostatniej dekadzie swego istnienia CSD było newralgicznym punktem sytemu dowodzenia lotnictwem oraz obroną powietrzną zarówno w systemie narodowym jak i w NATO. Sprawowało nadzór nad przestrzenią powietrzną Polski i było odpowiedzialne za zobrazowanie sytuacji powietrznej oraz wymianę informacji o tej sytuacji z sąsiednimi, sojuszniczymi stanowiskami dowodzenia.
W tym okresie poczyniono też starania do sprzężenia z systemem wczesnego wykrywania i ostrzegania (AWACS).

Rok po zaprzysiężeniu pierwszej zmiany dyżurnej do dyżuru bojowego w Zintegrowanym Systemie Obrony Powietrznej państw NATO w 2000 r. CSD zostało wyróżnione Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych RP.

W kolejnym roku na podstawie decyzji ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2001 r. Centralne Stanowisko Dowodzenia zostało rozformowane. Po 50-letniej służbie na straży granic powietrznych Rzeczypospolitej odeszło do historii, a wraz z nim epoka mechanicznych systemów dowodzenia.
W miejsce CSD sformowano Centrum Operacji Powietrznych, które przejęło tradycje Centralnego Stanowiska Dowodzenia.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego
Kajakowa 8
02-800 Warszawa
tel. 261828200
fax. 261828214

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane